Vakıf Senedi

Pendik Lisesi Eğitim Vakfı

Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ

Aşağıda adları ve imzaları bulunan Atatürk İnkılap ve İlkelerine yürekten inanmış ‘’PENDİK LİSESİ EĞİTİM VAKFI’’ kurucuları :
– Vakfa adını veren eğitim ve öğretim kurumunun Türk Milli Eğitin hedef ve ilkeleri doğrultusunda çalışma ve güçlenmesinde,
– Türkiye’nin aradığı nitelikle seviyeli eğitim yapan bir müessese hüviyeti kazanmasında,
– Gençlerimizin daha bilgili daha yetenekli ve daha üstün insanlar olmalarında,
– Mensubu olunan öğretim kurumunun ülkemizde en ileri ve çağdaş eğitim sistemlerini uygulamasında
– Eski ve yeni mensupları arasında esasen yer alan dayanışmanın arttırılmasında ve bu kurumdan feyz almış mensuplarımızla geleceğin mensupları arasında ‘’köklü ve sarsılmaz bağların oluşturduğu ‘’ bir köprü kurulmasında,
– Öğretmen , öğrenci ve velileri ile bir aile olan bu feyz ocağının her geçen gün daha fazla övünülecek bir hüviyete kavuşmasında,
Bu Vakfın , müstesna bir yeri olması dilek ve düşüncesiyle, O’nu Pendik Lisesi camiasına emanet ile geliştirerek yaşatacaklara şükranlarını sunarlar.

Madde 1- Vakfın Adı :
Vakfın adı ‘’ PENDİK LİSESİ EĞİTİM VAKFI ‘’dır. Vakıf bu resmi senette kısaca ‘’VAKIF’’ olarak adlandırılacaktır.

Madde 2- Vakıfın merkezi İstanbul’dadır. Vakıf Yönetim Kurulu gerektiğinde, Türkiye içinde şube, büro veya temsilcilikler kurmaya, bunların görev , yetki ve sorumluluklarını saptamaya yetkilidir.

Madde 3- Vakfın Amacı
Vakfın amacı, Pendik Lisesinin devamını, gelişmesini ve mezunları ile mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel , bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha verimli ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır.

Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer:
a) Eğitimi geliştirici araştırmalarda bulunmak ve bunların sağlanması için yurdumuzda en ileri eğitim ve öğretim sistemlerinin yerleşmesini temin edici faaliyetlerde bulunmak,
b) Özellikle gençlerimizin Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmelerini, çağdaş ve yüksek düzeyde laik eğitim imkanlarına kavuşmalarını sağlamak ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliğine girmek,
c) Adını taşıdığı okul yönetimi ile yakın işbirliği içinde olarak okulun eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını saptamak ve bu ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken yardımlarda bulunmak,
d) Gerek Pendik Lisesinde okuyan, gerekse mezun olduktan sonra yüksek öğretime devam eden tüm yetenekli öğrencilere yurt içi ve dışı burs temin etmek, eğitim amaçlı geziler düzenlemek, onlara aşnı ve nakdi yardımlarda bulunmak, ödüllü yarışmalar tertiplemek
e) Okulun mezun ve mensupları ile yakın sosyal ve ekonomik dayanışma içinde bulunmak, mesleki ve teknik konulardaki sorunları ile sosyal problemlerinin çözülmesinde yardımcı olmak, öğretmenlerin mesleki görgü ve tecrübelerinin arttırılması için yurtiçi ve dışı burslar , ayni ve nakdi destek temin etmek, yarışmalar yapılmasını sağlamak, başarılı öğretmenlere ödüller vermek ,
f) Okulun yurt içinden ve dışından sağlayacağı öğretmenlerin tespiti ve gerekli maddi desteğin bulunması için girişimler yapmak
g) Okulun ders malzemesi, kitap gibi araç ve gereçleri ile yurt içinden veya dışından sağlayacağı diğer gereksinimlerin temininde yardımcı olmak, öğrencilerin seviyeli bir öğrenim görmeleri için gerekli olan tamamlayıcı nitelikteki eğitim imkanlarını sağlamak
h) Özellikle yurdumuzda yabancı dille eğitim ve öğretimin sahip olduğu özel önemin bilinci ile bu öğrenimin çağdaş gelişmesini yakından takip etmek veya ettirmek,
i) Amacına paralel olan yurt içi ve dışı bütün kuruluş ve kurumlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunların bir araya gelmesini sağlamak, eğitimin önemli günlerinin kutlanması, kuruluş yıldönümleri veya adını aldığı okulun geleneksel günlerini kutlama çalışmalarında okul yönetimine yardımcı olmak,
j) Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasite yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir.

Yönetim Kurulu günün şartlarına ve vakfın mali olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve çalışma alanlarından birine veya bazılarına öncelik tanıyabilir. Diğerlerini kısa veya uzun bir süre için vakfın çalışma ve yardım alanı dışında bırakabilir

Madde 4- Vakfın Amacına Ulaşabilmesi için Yapabileceği İşlemler :

Vakfın amacına ulaşma işlevleri :
Vakfın amacının tahakkukunda gereken çalışmaların yapılması hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Vakıf Yönetim Kurulu amaca ulaşabilmek için kanun ve mevzuatın bu tür tüzel kişilere tanıdığı her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir.

Bu cümleden olmak üzere:
a) Borç alabilir veya verebilir. Gayrimenkul veya menkul mallar ile her türü menkul değerlerin alım satım işini yapabilir. Bunları rehin veya ipotek edebilir veya üzerinde ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir.
b) Ticari işletmeler açabilir, bunları işletebilir veya devir ve ferağ edebilir.
c) Sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla karşılıksız veya şarta bağlı olmak üzere bağışları kabul edebilir. Bağışlar alabilir. Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul mallara dilediği gibi tasarruf edebilir. Vakfın amacı doğrultusunda satabilir, kiralayabilir veya bunların gelirlerini tahsil edebilir. Vakfın amaçlarına ters düşmeyen her türlü şartlı kazandırma işlevlerini, şartın vakıf yönetim kurulunca yerine getirileceği yolunda vereceği karara göre kabul edebilir.
d) Diğer kurum ve kuruluşlarla veya aynı amaçlı dernek veya vakıflarla her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, akidler yapar, fesih eder, yabancı tüzel kişilerle amaçlarına ters düşmeyen ve milli güvenlik bakımından sakınca bulunmayan işlemlerde bulunabilir , onlardan bağış kabul edebilir.
e) Vakıf yukarıda belirtilen işlerden borç alma, rehin verme, ipotek tesis etme, gayrimenkul satma işlevi ile malları üzerinden ayni ve şahsi hak tesis etme işleri için genel kurul onayı şarttır.
f) Beşinci maddede yer alan ilk kuruluş mal varlığı ile bunlara ek olarak, her türlü taşınabilir veya taşınmaz mal veya hakları satın alma yolu ile veya sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufla iktisap edebilir.
g) Vakıf sahip olduğu mal varlığının, gelir kaynağının yaratıcı sahalara yatırılmasını ve gelirlerin amaçları doğrultusunda harcanmasını ilke kabul etmiştir.

Madde 5- Vakfın Mal Varlığı

Vakfın tescil anındaki mal varlığı Altmış Milyon tl (60.000.000 TL) dir.

Madde 5- Bağışlar

Vakfa yapılacak bağışlar yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. Şartlı bağışlar, bağışlayanın arzusuna, ‘Şartsız bağışlar ise bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyet ve değeri ile mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirilerek vakfın mal varlığına ilave edilir.

Madde 7 – Vakfın Gelirleri:

Vakfın gelir kaynakları ve gelirleri şunlardır:
Vakfa ait menkul ve gayri menkullerden sağlanan gelirler, vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağış ve vasiyetler ile bunların gelirleri, vakfın kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler, piyango gelirleri , vakfın yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler, teşebbüsler ve toplantılar ve sair faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdir.

Madde 8- Vakfın Gelirlerinin Tahsis yerleri :

Vakıf Yönetiminin yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara , %15 ‘ini vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara , kalanını (%80)’ini ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsisi esastır. Bu oranlarda Genel Kurul Kararı ile değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Vakıf Fonlarının Plasmanı:

Gerek Vakfın mal varlığı, gerekse sonradan bu varlığa eklenmek üzere bağışlanan ayni ve nakdi bağışlar en fazla ve en emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilmek üzere değerlendirilir. Vakıf bu amaçla , değerlendirilecek mevduatlarını vadeli veya vadesiz mevduat biçiminde bankalara yatırabilir.
Devlet ve devlet kuruluşlarına ait tahvil , bono, güvenilir şirketlere ait hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir.

Madde 10-Vakfın Organları

a) Vakıf Genel Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Madde 11- Vakıf Genel Kurulu

Vakıf Genel Kurulu, vakfın genel yönetimi ile sorumlu Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nu seçer, denetler ve gerektiğinde azleder, bu yönü ile en yüksek karar, denetim ve tavsiye organıdır.
Genel Kurul şu üyelerden oluşur:
a) Vakıf senedi sonunda adları ve adresleri yazılı bulunan üyeler
b) Pendik Lisesi Müdürü
c) Pendik Lisesi Müdür başyardımcısı
d) Pendik Lisesi Öğretmenler Kurulunun iki yıl için seçeceği iki öğretmen temsilcisi
e) Pendik Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı
f) Yönetim Kurulunca her yıl için tespit edilecek en az katılma payını ödeyen Pendik Lisesi mezun ve mensupları. Bu asgari katılıma payı her halükarda katılma tarihindeki bir Cumhuriyet altını tutarından az olamaz. Her yıl şeref üyeleri dışında Genel Kurul üyelerinin sayısının ‘10’unu aşmayacak sayıda yeni üye alınabilir.
g) Şeref üyeleri (27.maddede belirtilen koşullar dahilinde seçilecek olan üyelerdir)
h) Pendik Kaymakamı
i) Pendik Belediye Başkanı
j) Pendik spor Kulübünü temsilen Kulüp Başkanı

Bu maddenin b,c,d,e,h,i ve j bentlerinde belirtilen kuruluşların temsilcileri olarak belirtilmiş bulunan müdür, başkan ve temsilcilerin üyelikleri münhasıran görevli bulundukları süreler için geçerlidir. Yukarıda belirtilen kişiler kurula bizzat iştirak ederler.

Madde 12- Genel Kurulda Halef Tayini ve Üyeliklerde yenilenmeler

Yukarıda (a) bendinde belirtilen üyeler işbu senedin tescil tarihinden itibaren en az on yıl süre ile bu göreve devam ederler. Bu üyelerin ölümlerine kadar bu görevde kalmaları mümkündür. Üyelikten ayrılmak isteyen bir üye ancak yerine Pendik Lisesi’nden mezun ve yaşı en az yirmi beş (25) olan başka bir üye namzedini kendi yerine Genel Kurul üyesi olarak teklif edebilir. Bu kişinin üyeliğinin kesinleşmesi, ancak yönetim kurulunun kararı ve genel kurulun onayı ile mümkündür. Üyeliği red olunan adayın yerine yeni aday gösterilmesi hakkı ancak üyelikten ayrılmak isteyenin veya vefatı hainde kanuni mirasçılarının hakkıdır.

Yukarıdaki 11. Maddenin (g) ve (h) bendinde belirtilen üyelerin, bu görevden ayrılmaları ancak istifaları veya ölümleri ile mümkündür. Bu yerlere halef ataması yelerden boşalacak yerlere halef ataması yapılmaz.

Madde 13- Vakıf Genel Kurulunun Toplantıları

Vakıf Genel Kurulu ‘’Olağan’’ veya ‘’Olağanüstü’’ olarak toplanır. Olağan Toplantılar her iki yılda bir Nisan ayı içinde en az yarıdan bir fazla üyenin iştiraki ile yapılır. Üyelere yapılacak çağrı, toplantıdan en az on beş gun önce elde olacak şekilde taahhütlü mektupla yapılır. İlk toplantıda salt çoğunluk bulunmadığı takdirde sonraki toplantı on beş gün sonra katılan üyelerle yapılır. Kararlar üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde veya genel kuruldan en az on (10) kişinin yazılı isteği üzerine, Vakıf Genel Kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulunun bu görevi ihmal etmesi halinde Denetim Kurulu bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak toplantı talepten itibaren en geç bir (1) ay içinde yerine getirilmediği takdirde toplantıyı talep eden azınlık ortak hareketle bu toplantıyı yapmaya yetkilidir.
Müzakereler gündem dahilinde cereyan eder. Ancak üyelerin çoğunluğunun isteği üzerine gündem maddelerinde sıra değişikliği yapılabildiği gibi gündeme ilave de mümkündür.

Madde 14- Genel Kurulun Kararları

Genel Kurul vakfın en yüksek karar, seçim ve denetim organıdır. Vakfın yönetiminin gözetimi, denetimi ve esasların tespiti genel kurulca yapılır. Aşağıdaki görevler genel kurulun münhasıran yetkisi alanındadır.
a) Vakıf Yönetim kurulunun seçimi, üyelerinin kısmen veya tamamen görevden alınması
b) Vakıf denetçilerinin seçimi, kısmen veya tamamen görevden alınmaları,
c) Vakıf senedinin değiştirilmesi
d) Vakıf mallarının değiştirilmesine ilişkin olarak yönetim kurulunun vereceği görüşün onaylanması
e) Bilanço, gelir ve gider hesabı, yönetim kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve hesaplara ilişkin diğer rapor ve belgelerin kabulü ve onayı,
f) Vakıf Yönetim kurulunun ve denetçilerin ibrası
g) Bütçenin ve faaliyet programının onayı
h) İş bu vakıf senedinde genel kurulun onayını gerektirecek hususlar hakkında karar vermek
i) Vakıf tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak
j) İşbu Vakıf senedinde belirtilen öteki görevleri yapmak

Madde 15- Vakıf Yönetim Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu dokuz (9) üyeden ibarettir.
Bunlardan Pendik Lisesi Müdürü doğal üye, geri kalan sekiz üye ise seçimle gelen üyeler olup, vakıf genel kurulunca kendi bünyesi içinden seçilir. Genel Kurul her iki yılda bir olağan toplantısında sekiz asil üye ile beş yedek üye seçer. Asil üyelerden birinin bu sıfatı ortadan kalkarsa aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler esas üye niteliğini kazanırlar ve normal dönem sonuna kadar görev yaparlar.

Seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görevleri yenileri seçilince kadar devam eder. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.

Madde 16- Yönetim Kurulu Başkanlığı Görev Bölümü

Vakıf Yönetim Kurulu görev süresinin başında kendi içinden bir başkan bir veya lüzumu halinde iki başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir veznedar üye seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcısını veya vekili başkanın yetkilerini kullanır. Muhasip üye vakfın muhasebesini tutar. Veznedar üye vakfın değerli evrakının ve nakdinin muhafaza ve sarfından sorumludur.

Başkan Vakfın Yönetim Kurulunun çalışmasını düzenlemek ve verilen kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Başkan yardımcısı veya vekili, özürü halinde başkana vekalet etmekle görevlidir.
Vakıf Yönetim Kurulu başkanı ile üyelerin hizmeti fahridir. Bu görevleri nedeni ile kendilerine ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin görev gereği yapacakları gezi ve harcamalar vakıfça karşılanır.

Madde 17- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Vakfın yürütme organı temsilcisidir. Bu sıfatla :
a) Vakfın faaliyetlerinin objektif ilkelere bağlanması için vakıf yönetmeliği veya diğer yönetmelikleri hazırlamak
b) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak
c) Vakfın yıllık veya uzun vadeli bütçelerini ve programlarını hazırlamak
d) Vakfın amaçlarına uygun her türlü tasarruflarda bulunmak
e) Vakfa şartlı bağışları kabul etmek veya şartların vakıf amaçlarına uygun bulunup bulunmadığını tespit etmek. Her türlü sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek, bağışlar veya öteki yardımları almak
f) 11. Maddenin (f) bendi uyarınca üyelik için başvuranlar ile aynı maddenin (g) bendi uyarınca şeref üyeliğine layık bulunanlara, bu üyeliklerin verilmesinde gereken karar almak üzere genel kurula sunmak
g) Vakıf için ticari nitelikteki işletmeleri açmak, bunları geliştirmek devir ve ferağ etmek veya kapatmak
h) Vakıf Genel Kurulunun alacağı karara istinaden vakfa gayrimenkul satın almak, üzerinde nakdi veya ayni haklar tesis etmek, refetmek, değiştirmek veya tamamile terkin etmek
i) Vakfı her türlü merci, makam ve meclis önünde veya resmi ve özel kurullar nezdinde temsil etmek
j) Vakıf senedinin kendisine verdiği hizmetleri yapmak , yetkileri kullanmak ve bilhassa yönetim kurulu adına vakfı temsil ve ilzam yetkilerini kullanacak kişileri seçmek

Madde 18- Yönetim Kurulunun Çalışması

Yönetim Kurulunun ‘’Toplantı Yeter Sayısı ‘’ üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. ‘’Karar Yeter sayısı’’ ise toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğudur. Seçimle gelmiş üyelerden biri çalışma yılı içinde özürsüz olarak peş peşe dört toplantıya katılmaz ve özrünü Yönetim Kuruluna yazılı olarak beyan etmez ise istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu , Kurulu başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı taahhütlü mektup veya elden yapılmış tebligatla yapılabilir. Sonraki yönetim toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir önceki toplantıda resen de kararlaştırılabilir. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata lüzum kalmaz. Yönetim kurulunun iki ayda en az iki defa toplanması zorunludur.

Madde 19- İcra Kurulları

Vakıf Yönetim Kurulu sürekli çalışmayı gerektiren belirli konular için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere en az biri Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere en az üç üyeden oluşan İcra Kurullarını kurabilir. İcra Kurullarının görev ve yetkileri ile kurul üyelerine verilecek ücretler Vakıf yönetim kurulunca tespit olunur. İcra Kurulları, Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde vakıf işlerini sevk ve idare ederler. Kurullar Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 20 – Denetim Kurulu

Vakıf, ilgili kanunlara istinaden yapılacak denetlemeler dışında, vakıf genel kurulunca her iki yılda bir seçilen iki denetçi tarafından denetlenir. Genel Kurul iki asil denetçi yanında iki de yedek denetçi seçer. Asil denetçilerde herhangi bir boşalma olursa, oy sırasına göre yedek denetçiler görev alırlar. Denetçiler yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini yapılan harcamayı denetleyerek görüşlerini bir hesap raporu ile vakıf genel kurullarına sunarlar. Hesap raporlarında yönetim kurulu ve vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa , bunlar tavsiyeler ile belirtilir.

Denetçiler, yönetim kurulu toplantılarında müşahit olarak hazır bulunabilirler ancak oy hakları yoktur. Denetim kurulu üyelerinin hizmeti fahridir. Bu görev ve hizmetleri nedeni ile kendilerine ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin görev gereği yapacaklar gezi harcamaları vakıfça karşılanır.

Vakıf Genel Kurulu gerek gördüğü takdirde dışardan denetçiler de görevlendirebilir. Bu nitelikteki denetçilere ücret verilebilir. Gerektiğinde denetçiler Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler.

Madde 21- Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter

Vakıf Yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde, yönetim kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve vakfa ilişkin çeşitli faaliyetleri yürütmek üzere kendisine karşı sorumlu olacak ücretli ve mukaveleli bir ‘’Genel Sekreter’’ tayin edebilir.

Madde 22- İdari Teşkilat ve Kadro

Yönetim Kurulu Vakıf çalışmalarının yürütülmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur. Bu amaçla gerekli personel ve araçları tedarik eder, memur veya memurların görev ve yetkilerini saptar. Atama ve azillerini yapar. Kadroların tespiti ve faaliyetin yürütülmesi sırasında vakfın özelliklerini göz önünde bulundurarak tasarrufu ön planda tutmaya çalışır.

Madde 23- Vakfın Hesap Dönemi

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Vakfın muhasebesi (1 Ocak – 31 Aralık ) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takip etmeye imkan verecek şekilde tutulur.

Madde 24- Vakfın Fesih ve Tasviyesi

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun üye tam sayısının 2/3 unun oyu ile vakfın feshine karar verilir. Bu durumda vakfın mal varlığı aynı veya en yakın amacı güden başka bir vakfa , böyle bir vakıf yoksa Milli Eğitim Bakanlığına devredilebilir.

Madde 25- Tasviye Kurulu

Vakfın tasviyesinin gerekmesi halinde mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça o tarihteki yönetim kurulu ‘’Tasviye Kurulu’’ haline dönüşür ve bu sıfatla tasviyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Madde 26- Tasviyenin Sonuçlanması

Tasviye Kurulu, Tasviyenin sonuçlandığını ilgili mahkeme ve teftiş makamına bildirir. Ayrıca ilan suretiyle kamu oyuna duyurur. Vakfın sona erdiği, mahkeme sicili ile merkezi sicile tescil olunur. Tasviyesi sona eren vakfın bütün defter ve belgeleri, tasviyeye ait belgeler ile birlikte saklanmak üzere teftiş makamına teslim edilir.

Madde 27 – Şeref Üyeliği

Vakfa maddi ve manevi katkıları ve vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetleri ve üstün hizmetleri nedeni ile belirli gerçek ve tüzel kişilere ‘’ŞEREF ÜYELİĞİ’’ verilebilir.

Şeref üyeliği , Yönetim Kurulu tam sayısının oybirliği ile vereceği kararın, Genel Kurulca kabulü ile gerçekleşir. Şeref üyeleri , vakfın genel kuruluna ‘’Üye’’ olarak katılırlar.

Madde 28- Başlangıç Maddesi

Bu vakıf senedinin ‘’Başlangıç’’ maddesi bölümü vakıf senedi metninin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 29- Vakıf Senedinin Değiştirilmesi

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul üye tam sayısının 2/3 oyu ile gerçekleştirilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 1- Geçici Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri

Asil Üyeler:

1) Kardi Hüsnü ERİŞMAN Başkan
2) Mustafa Emre DÖLEN Başkan Yardımcısı
3) Ahmet Ertan ABALI Başkan Yardımcısı
4) Dinçer ATAÇ Muhasip
5) Alev KIRDAR Veznedar
6) Mazlum ATACAN Üye
7) Muhsine Güzide MERCAN Üye
8) Handan DÖLEN Üye
9) Okul Müdürü Üye

Yedek Üyeler:
1) Cemalettin SEVİM
2) Akay GÖRET
3) Sabahat MÜFTAHİ
4) Hasan Faik ÖZDEN
5) Ayşe İlhan TÜRKER

Madde 2- İlk Denetçiler

Asil Üyeler :
1) Faysal İÇİN
2) Mehmet Demirtaş TARLAN

Yedek Üyeler
1) Hakkı Ünal IŞIKÇI
2) Emine Ezel TÜZEL